Thông báo thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Thông báo thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền, thông tin trong Trường

 

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

–  Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-KHTN ngày 08/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM về quy định quản lý các hoạt động thông tin, tuyên truyền Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

–  Thừa lệnh Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, nhằm bảo đảm công tác thông tin, truyền thông được thực hiện thống nhất và thuận lợi. Phòng Thông tin -Truyền thông thông báo thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, cụ thể như sau:

  1. Trình tự thực hiện

– Bước 1: Đơn vị gửi giấy đề nghị (theo biểu mẫu) kèm mẫu thiết kế chi tiết qua địa chỉ email: thongtintruyenthong@hcmus.edu.vn ít nhất trước 03 ngày (ngày làm việc) diễn ra hoạt động. Phòng Thông tin -Truyền thông sẽ phản hồi thông tin ngay trong ngày qua email.

– Bước 2: Đơn vị tiến hành in các ấn phẩm và gửi về Phòng Thông tin -Truyền thông (Phòng F02) ít nhất trước 01 ngày diễn ra hoạt động.

– Bước 3: Phòng Thông tin -Truyền thông phối hợp Phòng Quản trị – Thiết bị tiến hành treo và tháo gỡ theo yêu cầu của đơn vị.

–  Thời gian diễn ra hoạt động không quá 07 ngày làm việc.

Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai nội dung thông báo đến toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị để phối hợp thực hiện.

PHÒNG THÔNG TIN -TRUYỀN THÔNG