Thông báo_Thực hiện khảo sát Y tế tháng 05/2021 dành cho người học

Thông báo_Thực hiện khảo sát Y tế tháng 05/2021 dành cho người học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Số:43/TB-CTSV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện khảo sát y tế phòng, chống dịch COVID-19 đợt tháng 05/2021
dành cho người học

Trước tình hình diễn biến trở lại phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do các chủng mới của vi-rút corona (SARS-coV-2), nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID 19 xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, Nhà trường yêu cầu sinh viên tham gia khảo sát về dịch bệnh tễ:

  1. Đối tượng thực hiện: Tất cả sinh viên, học viên đang học tập tại trường
  2. Cách thức thực hiện: người học sử dụng email sinh viên/học viên được cấp để tiến hành khảo sát tại đường link: https://forms.office.com/r/gSY5xMKQWb hoặc quét mã QR-CODE bên dưới để thực hiện khảo sát.
  3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 28/5/2021 đến hết ngày 04/6/2021.

Khi cần hỗ trợ, sinh viên/học viên liên hệ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

  1. Công nhận kết quả:

Trường hợp sinh viên không thực hiện khảo sát sẽ bị trừ 5 điểm vào điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020-2021 (theo Mục 6.1- Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

Đề nghị tất cả các người học thuộc đối tượng trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo, các trường hợp không thực hiện đúng sẽ không được giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến nội dung thông báo này./.

 

 Mã QR_CODE thực hiện khảo sát

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

–          Ban giám hiệu;

–          Đoàn TN, Hội SV;

–          BCN các khoa;

–         Lưu: VT, CTSV.

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

Trần Vũ