Thông báo tổ chức lại ngày thi 2 kỹ năng Nói – Viết tiếng Anh