Thông báo V/v đăng ký xét tuyển vào Chương trình Cử nhân Tài năng Khóa 2019 Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin (dành cho sinh viên trúng tuyển theo phương thức 1, 2, 4)