Thông báo v/v kiểm tra và học tiếng Anh đối với sinh viên bậc Đại học hệ chính quy Khóa 2018 (cập nhật Đề cương)