TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng, hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng 09/12 theo Quyết định số 2578/QĐ-KHTN ngày 07/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, từ ngày 09-21/12/2018 mỗi ngày sẽ đăng tải 01 infographic tuyên truyền về các hành vi tham nhũng và trách nhiêm pháp lý.