Về việc xét phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2018

Về việc xét phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2018

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG ngày 17/8/2016 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập;

Căn cứ Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Thông tư 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của liên Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập;

Trường thông báo đến các đơn vị về việc xét hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2018 đối với viên chức của Trường  như sau:

 1. Đối tượng được xét hưởng
 • Cán bộ giảng dạy (CBGD) trong biên chế (mã ngạch V.07….), trực tiếp giảng dạy năm học 2017-2018 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
 • Cán bộ, viên chức trong biên chế không thuộc mã ngạch CBGD (V.07…) như chuyên viên chính, chuyên viên, nghiên cứu viên,… có tham gia giảng dạy, hướng dẫn khóa luận, luận án (không bao gồm chuẩn bị thực tập) năm học 2017-2018 từ 70 tiết thực dạy trở lên tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
 • Viên chức trong biên chế làm công tác chuyên môn y tế tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
 1. Thời gian, tỷ lệ, mức hưởng phụ cấp ưu đãi
 2. Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với cán bộ giảng dạy trong biên chế đang trực tiếp giảng dạy tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
 3. Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với cán bộ, viên chức trong biên chế không thuộc cán bộ giảng dạy có tham gia trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn khóa luận, luận án từ 70 tiết trở lên.
 4. Mức phụ cấp 20% áp dụng đối với viên chức biên chế cơ hữu làm công tác chuyên môn y tế tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
 5. Thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong năm, gồm:
 • Thời gian đang công tác, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2014/NĐ-CP;
 • Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;
 • Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
 • Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành;
 • Thời giạn bị đình chỉ giảng dạy;
 • Thời gian tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ làm chuyên môn y tế từ 01 tháng trở lên;
 • Thời gian được cơ quan có thẩm quyền điều động đi công tác, làm việc không trực tiếp làm chuyên môn y tế từ 01 tháng trở lên.
 • Thời gian nghỉ không lương, nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá hạn, thời gian bị đình chỉ giảng dạy…
 1. Quy trình thực hiện
 • Đơn vị lập danh sách
 • Cán bộ giảng dạy trong biên chế, trực tiếp giảng dạy năm học 2017-2018 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (mẫu 1).
 • Cán bộ, viên chức trong biên chế không thuộc mã ngạch CBGD (V.07…) như chuyên viên chính, chuyên viên, nghiên cứu viên,… có tham gia giảng dạy, hướng dẫn khóa luận, luận án (không bao gồm chuẩn bị thực tập) năm học 2017-2018 từ 70 tiết thực dạy trở lên (mẫu 3). Các cán bộ thuộc mục này kê khai giừo giảng theo mẫu 2.

Hồ sơ xét phụ cấp ưu đãi xin gởi về Phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 22/6/2018 (chuyên viên Hoàng Thị Thu Thấm) và qua Email theo địa chỉ htttham@hcmus.edu.vn.

Trân trọng./.