Thẻ: Chế độ – Chính sách

Dự kiến nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích năm 2018
Bài viết

Dự kiến nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích năm 2018

Để chuẩn bị tốt cho công tác nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích hàng năm đối với viên chức và người lao động, nay Phòng Tổ chức – Hành chính ra danh sách nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích dự kiến năm 2018.Đề nghị các đơn vị rà soát...