Tác giả: Phòng Kế Hoạch Tài Chính (Kế Hoạch Tài Chính Phòng)

CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022, THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023, CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 VÀ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2024
Bài viết

CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022, THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023, CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 VÀ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2024

CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023 CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2024