CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH GS/PGS TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ 2021

CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH GS/PGS  TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ 2021

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

Căn cứ Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-KHTN ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Giáo sư cơ sở ngày 22 tháng 11 năm 2021 về việc họp rà soát hồ sơ, xem xét kết quả thẩm định của các chuyên gia để cho ý kiến kết luận ứng viên đủ điều kiện trình bày báo cáo tổng quan;

Căn cứ kết luận của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ngày 25 tháng 11 năm 2021 tại biên bản xác nhận kết quả bỏ phiếu thông qua ứng viên đủ điều kiện đề nghị Hội đồng Giáo sư Ngành / Chuyên ngành và Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem xét đạt chuẩn Giáo sư / Phó Giáo sư cho các ứng viên.

Nay Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên công khai kết quả như sau:

  1. Ứng viên được tín nhiệm và đề nghị HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS 2021

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Số phiếu tín nhiệm/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

GS/PGS

1

Phan Bách Thắng

GS

Vật lý

Trung tâm nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử

11/11/11

2

Đặng Trường An

PGS

Khoa học Trái đất-Mỏ

Trường

ĐH KHTN

11/11/11

3

Nguyễn Thanh Bình

PGS

Công nghệ thông tin

Trường

ĐH KHTN

11/11/11

4

Lê Viết Hải

PGS

Hóa Học và Công nghệ thực phẩm

Trường

ĐH KHTN

11/11/11

5

Cổ Thanh Thiện

PGS

Hóa Học và Công nghệ thực phẩm

Trường

ĐH KHTN

11/11/11

6

Đào Văn Dương

PGS

Toán học

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

11/11/11

7

Phan Thanh Toàn

PGS

Toán học

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

11/11/11

 

  1. Ứng viên không đủ điều kiện để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS:

Võ Ngọc Thiệu: chưa từng chủ trì nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở hoặc cấp Bộ đã nghiệm thu kết quả từ đạt yêu cầu trở lên (được quy định tại Khoản 5, Điều 6 của Văn bản hợp nhất Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét huỷ bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư)

 

  1. Thời gian công khai kết quả xét của Hội đồng Giáo sư cơ sở từ 26/11/2021 đến 10/12/2021.