DSSV tốt nghiệp đại học chính quy tháng 6/2020

DSSV tốt nghiệp đại học chính quy tháng 6/2020

Phòng đào tạo công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 6/2020.

Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp. Nếu có sai sót về thông tin cá nhân, sinh viên phải liên hệ phòng Đào tạo đề nghị được điều chỉnh từ ngày 25/6/2020 đến ngày 26/6/2020.

Sinh viên không có tên trong ds tốt nghiệp thì xem trong file “Khong du dieu kien TN” để biết lý do.

SV tốt nghiệp phải thực hiện khảo sát thông tin về tình hình việc học – việc làm theo thông báo của phòng Khảo thí.