Kết quả thi đánh giá trình độ tiếng Anh hai kỹ năng Nói – Viết dành cho học viên cao học ngày 03/6/2018

Kết quả thi đánh giá trình độ tiếng Anh hai kỹ năng Nói – Viết dành cho học viên cao học ngày 03/6/2018

   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    97 – SĐH

Thành phố. Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 6 năm 2018

                                                           

 THÔNG BÁO

Kết quả kỳ thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết

dành cho học viên cao học

 

 

 

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên thông báo kết quả kỳ thi đánh giá chuẩn trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết dành cho học viên cao học,

1/ Ngày thi: 03/6/2018

2/ Thang điểm đánh giá

Học viên đạt yêu cầu chuẩn ngoại ngữ đầu ra môn tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết khi kết quả thi đạt tối thiểu 200/400 điểm.

3/ Kết quả thi: xem danh sách đính kèm

4/ Danh sách học viên đạt trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói- Viết: xem Quyết định đính kèm

5/ Phúc tra kết quả thi

  • Học viên nộp đơn phúc tra tại Trung tâm Ngoại ngữ, trường ĐH Khoa học Tự nhiên từ ngày ra thông báo đến 16g ngày 21/6/2018. Sau thời hạn này, mọi khiếu nại về kết quả thi sẽ không được giải quyết với bất cứ lý do gì.
  • Lệ phí phúc khảo: 50.000đ/ 1 kỹ năng.
  • Mẫu đơn phúc tra : file đính kèm

 

           

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh