LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/12/2021 đến 18/12/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/12/2021 đến 18/12/2021)

THỨ HAI NGÀY 13/12/2021

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ Sinh học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 14/12/2021

 

 

                  

THỨ TƯ NGÀY 15/12/2021

 

 

 

THỨ NĂM NGÀY 16/12/2021

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa vô cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

14:00

Họp Đảng ủy

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 17/12/2021

08:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài ĐHQG-HCM (CN: PGS.TS. Trần Văn Mẫn)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vật lý Địa cầu

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: