LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/01/2021 đến 22/01/2021)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/01/2021 đến 22/01/2021)

THỨ HAI NGÀY 18/01/2021

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành CNSH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 19/01/2021

08:00

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (TS. Nguyễn Trí Nhân)

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 20/01/2021

08:30

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Lê Văn Út ngành Sinh lý học Thực vật

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 21/01/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp CSĐT của NCS Nguyễn Thị Ngọc Hương ngành Sinh lý học Thực vật

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

13:30

Họp với các Trưởng chuyên ngành

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 22/01/2021

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Di truyền

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: