LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/05/2020 đến 24/05/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 18/05/2020 đến 24/05/2020)

THỨ HAI NGÀY 18/05/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Họp thẩm định đề án mở ngành Đào tạo

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

                               

THỨ BA NGÀY 19/05/2020

 13:00

Họp thanh tra Bộ Tài chính

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng KHTC chuẩn bị)

 14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                       

THỨ TƯ NGÀY 20/05/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Họp với công ty Igroup

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 21/05/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 09:00

Họp BCH Đảng bộ

Địa điểm: Phòng I.11 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

 09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 14:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Hóa sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 22/05/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

CHỦ NHẬT NGÀY 24/05/2020

08:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Toán ứng dụng

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: