LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 21/05/2018 đến 26/05/2018)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 21/05/2018 đến 26/05/2018)

THỨ HAI NGÀY 21/05/2018

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Lễ ký MOU Đại học Hanyang, Hàn Quốc

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 22/05/2018

08:00

Họp ủy ban kiểm tra ĐHQG

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đảng ủy chuẩn bị)

09:00

Tập huấn chuyên môn hợp tác quốc tế

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

09:00

Họp nghiệm thu đề tài cấp trường của ThS. Đào Thị Thanh Thủy

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 23/05/2018

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Thị Mỹ Nương ngành Di truyền học

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

08:00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Trần Đông Phương ngành Sinh lý học thực vật

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

09:00

Tập huấn chuyên môn hợp tác quốc tế

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

13:30

Họp hội đồng thẩm định đề tài cấp ĐHQG

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

14:00

Triển khai học cùng lúc 2 chương trình đào tạo

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng Đào tạo chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 24/05/2018

 

Phó Hiệu trưởng Châu Văn Tạo làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

09:00

Tập huấn chuyên môn hợp tác quốc tế

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY  25/05/2018

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:00

Họp hội nghị Benjamintra, Thái Lan

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng QHQT-QLDA chuẩn bị)

08:30

Họp với công ty Hoa Kỳ DDB về việc tài trợ cho nhà Trường

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: