QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ LÀM THƯ MỜI GIÁO SƯ/SINH VIÊN QUỐC TẾ

QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ LÀM THƯ MỜI GIÁO SƯ/SINH VIÊN QUỐC TẾ

 

Quy trình đề nghị hỗ trợ làm Thư mời Giáo sư/Sinh viên quốc tế đến công tác/học tập tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên:

Các đơn vị đề nghị làm Thư mời vui lòng nộp các giấy tờ sau về Phòng Quan hệ Đối ngoại để được hỗ trợ làm thư mời:

     1. Giấy đề nghị của đơn vị (Mẫu C2.1.QHĐN)

     2. Lý lịch khoa học (CV) của khách mời

Thời gian trả kết quả: 02-03 ngày, kể từ ngày Phòng QHĐN nhận đủ giấy tờ trên.