Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý các hoạt động thông tin, tuyên truyền của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý các hoạt động thông tin, tuyên truyền của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số:    1479  / QĐ-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định quản lý các hoạt động thông tin, tuyên truyền

của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                       

Căn cứ Quyết định số 925/QĐ-ĐHQG-TCCB, ngày 12/10/2006 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM;

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG, ngày 17/8/2016 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính và Trưởng Phòng Thông tin – Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy định quản lý các hoạt động thông tin, tuyên truyền của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

–   Như điều 3;

–   Lưu: VT, TT-TT

                                       HIỆU TRƯỞNG   

                

                                            (Đã ký)

 

                                      Trần Linh Thước

 

Quyết định và Quy định quản lý các hoạt động thông tin, tuyên truyền của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM

 

{aridoc width=”900″ height=”800″}/attachments/article/173/1479.pdf{/aridoc}