Thay đổi phòng học lớp 17CK2, 17CK3 ngày 04/5/2019