Thời khóa biểu và lịch ĐKHP HK2/2023-2024 lớp học lại, chương trình Liên thông đại học

Thời khóa biểu và lịch ĐKHP HK2/2023-2024 lớp học lại, chương trình Liên thông đại học

Phòng Đào tạo thông báo đến SV lớp Liên thông đại học về việc Đăng ký học phần học lại như sau:
Thời gian đkhp lớp học lại: 11,12/01/2024,
Thời gian điều chỉnh đkhp lớp học lại: 18,19/01/2024
Thời gian học: 19/02/2024 – 19/05/2024

TKB 2023_2024_HK2_Lien thong_22HCB_trả nợ vét HK2