Thông báo Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật HK1/2017-2018

Thông báo Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật HK1/2017-2018

THÔNG BÁO

Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật HK1/2017-2018

___________________          

1. Đối tượng: sinh viên hệ chính quy là người khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo

2. Chính sách về học phí (MGHP): được miễn, giảm học phí theo nghị định số 86/2015/NĐ-CP của chính phủ ngày 02/10/2015.

3. Chính sách về Trợ cấp xã hội (TCXH): sinh viên bị tàn tật, khuyết tật trên 41% được hưởng trợ cấp xã hội 100.000đ/tháng, cấp 12 tháng/năm học.

4. Chính sách về học bổng: được hưởng học bổng mỗi tháng bằng 80% mức lương cơ sở theo quy định của chính phủ trong từng học kỳ, cấp 10 tháng/năm học.

5. Chính sách về hỗ trợ phương tiện và đồ dùng học tập: được hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập 1.000.000đ/người/năm học.

6. Thủ tục hồ sơ (nộp 01 bộ hồ sơ khác với hồ sơ MGHP và TCXH):

  • Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Nhà nước (Mẫu 01 Thông tư 26 ngày 12/11/2012).
  • Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (của năm 2017).
  • Các sinh viên đã được nhận chính sách này trong học kỳ 2/16-17 không nộp lại hồ sơ.

7. Thời gian nhận hồ sơ: từ 11/9/2017 – 18/9/2017 tại Phòng Công tác Sinh viên cả 2 cơ sở

Nơi nhận:

–            Ban Giám hiệu;

–            BCN các khoa;

–            Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Văn Chí Nam