Thông báo Đăng ký học phần HK2/2020-2021 – Liên thông đại học

Thông báo Đăng ký học phần HK2/2020-2021 – Liên thông đại học

       ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                    Số:  03  /KHTN-ĐT                                      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2020-2021

cho sinh viên lớp liên thông đại học K2019, K2020 và học trả nợ cùng K2019, K2020

 

             Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên lớp liên thông đại học hệ chính quy khóa tuyển 2019, 2020 về việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng các học phần trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh    

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Nội dung thực hiện

Ghi chú

02/02/2021

04/02/2021

– Lớp 19HCB ĐKHP HK4.
– Các Khóa 2018 về trước ĐKHP trả nợ cùng K2019.
– Các Khóa 2019 về trước ĐKHP trả nợ cùng K2020.

– SV 19HCB xem kế hoạch mở môn và TKB HK4, hướng dẫn học môn tự chọn  và CTĐT ở file đính kèm.

– SV 20HCB xem TKB file đính kèm.

12/03/2021

14/03/2021

– Điều chỉnh ĐKHP.

Tuần học đầu tiên (*)

 

– Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

– Phòng đào tạo sẽ ĐKHP tự động học phần Tâm lý đại cương cho lớp SV lớp 19HCB và tất cả học phần mở HK2/2020-2021 cho lớp 20HCB1,2. 

            (*):  Sau thời gian trên trường không giải quyết điều chỉnh ĐKHP HK2/2020-2021.

      2. Điều kiện đăng ký

– Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa, Phòng đào tạo thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.

– Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học học phần trước (nếu có).

– Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 30 tín chỉ.

Lưu ý:  

  • Sinh viên đăng ký học lại cùng đợt đăng ký theo thời gian như trên (Trường không mở đợt đăng ký học lại riêng). Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu, mã lớp để đăng ký chính xác.
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ Email Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần.
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký qua mạng.

 

                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO                          

 

                                                                                                         Trần Thái Sơn