Thông báo đổi phòng học bậc cao đẳng HK1/2019-2020

Thông báo đổi phòng học bậc cao đẳng HK1/2019-2020

Lớp học lại có thay đổi phòng học như sau:

Lớp Mã HP Tên HP GVLT Thứ Tiết Phòng Tuần áp dụng
L1 TTH027 Giải tích B2 Cao Nghi Thục T7  4-6 B43 ->E404 03/09/2019
L1 VLH023 Điện từ, Quang – Lượng tử – Nguyên tử Võ Nguyễn Như Liễu Huỳnh Nguyễn Phong Thu T7  7-10 B43 ->E404

03/09/2019