Thông báo đổi phòng học môn XS thống kê lớp 17CTT

Thông báo đổi phòng học môn XS thống kê lớp 17CTT
 Phòng học môn TH XSTK áp dụng từ tuần lễ 08/10/2018:
 
Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
MTH00085 Thực hành xác suất thống kê 17CTT2A cs2:PMT_NĐH4.3->4.6 5 1 2.5
MTH00085 Thực hành xác suất thống kê 17CTT4A cs2:PMT_NĐH4.6->4.3 5 1 2.5
MTH00085 Thực hành xác suất thống kê 17CTT2C cs2:PMT_NĐH4.3->4.6 5 3.5 2.5
MTH00085 Thực hành xác suất thống kê 17CTT4B cs2:PMT_NĐH4.6->4.3 5 3.5 2.5