Thông báo hủy các lớp TH Đại số đại cương – HK/2020-2021

Thông báo hủy các lớp TH Đại số đại cương – HK/2020-2021
Phòng Đào tạo thông báo:
Do số lượng đăng ký ít nên các lớp sau đây bị hủy, SV đã đăng ký học ở các lớp này phải chuyển sang lớp khác vào đợt điều chỉnh vào ngày 04/3/2021.
 
nh hk Khóa Mã mh Tên môn học Lớp Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
20-21 2 2020 MTH00084 Thực hành đại số đại cương 20_1 3 1 2.5
20-21 2 2020 MTH00084 Thực hành đại số đại cương 20_2 3 3.5 2.5
20-21 2 2020 MTH00084 Thực hành đại số đại cương 20_3 6 8.5 2.5
20-21 2 2020 MTH00084 Thực hành đại số đại cương 20_4 6 6 2.5