Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK2/2023-2024 (Chương trình Đề án)

Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK2/2023-2024 (Chương trình Đề án)

THÔNG BÁO

Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK2/2023-2024 dành cho sinh viên Chương trình Đề án

 

Nhà trường thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK2/2023-2024 dành cho sinh viên các Chương trình Đề án và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

 1. Cách xem điểm rèn luyện:
 • Truy cập website: https://hcmus.shub.edu.vn/
 • Chọn đăng nhập tài khoản
  • Tên đăng nhập: MSSV
  • Trường hợp SV không đăng nhập được vào tài khoản, vui lòng sử dụng Email SV gửi email về địa chỉ: diemrenluyen@hcmus.edu.vn để được hỗ trợ reset mật khẩu.
 1. Thời gian và cách thức tiếp nhận khiếu nại/bổ sung:
 • Thời gian tiếp nhận khiếu nại: từ 02/7/2024 – 16/7/2024
 • Cách thức: sử dụng Email Sinh viên gửi bản scan/ảnh chụp các Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức) qua email diemrenluyen@hcmus.edu.vn
  • Tiêu đề: MSSV – DRL HK2/23-24 (CTĐA)
  • Thời gian diễn ra hoạt động HK2/2023-2024 (CTĐA): Tính từ 01/01/2024 – 05/05/2024

Đề nghị sinh viên đọc kỹ quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên (xem file tại đây) để thực hiện khiếu nại đúng nội dung và thời gian quy định. Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào khác.

 

 Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu;

–            Các Khoa;

–            Đoàn TN, Hội SV;

–            Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

(Đã kỳ)

Nguyễn Thị Ngọc Hân