Thông báo nghỉ học ngày 8/3 1 số môn

Thông báo nghỉ học ngày 8/3 1 số môn

Các lớp học sau nghỉ học ngày 8/3/2019

Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
BAA00001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 17CTT5 cs2:E105 6 1 5
BAA00005 Kinh tế đại cương 18_2 cs2:E204 6 3.5 2.5
BAA00005 Kinh tế đại cương 18_1 cs2:E204 6 1 2.5