Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2022 trình độ cao đẳng hệ chính quy

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2022 trình độ cao đẳng hệ chính quy

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ cao đẳng hệ chính quy

cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 9 năm 2022

 

          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo đến sinh viên về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ cao đẳng hệ chính quy cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 9 năm 2022 như sau:

1. Điều kiện nộp hồ sơ tốt nghiệp:

Sinh viên (SV) nộp đơn xét tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau:

 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 • Tích lũy đủ số học phần và tổng số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo;
 • Đã hoàn tất học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh (có chứng chỉ GDQP-AN) và Giáo dục thể chất;

2. Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có:

 • Đơn xin xét tốt nghiệp được in ra từ portal, SV thực hiện như sau:

Bước 1: Sau khi login, SV vào mục “Hồ sơ SV/Thông tin chung” để kiểm tra/cập nhật Chuyên Ngành.

Bước 2: SV vào chức năng “Hồ sơ SV/In đơn xin xét Tốt nghiệp” để xuất ra mẫu đơn.

 • Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (đem bản chính để đối chiếu);
 • Bản sao trích lục giấy khai sinh (không nhận bản photo công chứng);
 • 01 ảnh 3×4 mới nhất (đem theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để đối chiếu);
 • Lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.

3. Thời gian nộp hồ sơ:

Ngày 23/9/2022, SV nộp hồ sơ xét tốt nghiệp vào giờ hành chính (buổi sáng từ 8giờ00 đến 11giờ00; buổi chiều từ 13giờ 30 đến 16 giờ 30)

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo – Trường ĐHKHTN 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5, TP.HCM.

5. Kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp

 • SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin cá nhân trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ Phòng Đào tạo trong vòng 4 ngày làm việc kể từ ngày công bố danh sách tốt nghiệp.
 • Việc kiểm tra thông tin cá nhân là yêu cầu bắt buộc SV phải thực hiện, SV sẽ chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng theo quy định này.

 

Lưu ý:

 1. Trong trường hợp SV tốt nghiệp nhờ người nộp hộ HSTN phải có đầy đủ hồ sơ sau đây:
 • ­ Giấy ủy quyền cho người nộp hộ bằng tốt nghiệp có công chứng của cơ quan có thẩm quyền;
 • ­ CMND (thẻ căn cước công dân) của người nộp hộ và của SV.
 1. Đối với các trường hợp nộp bổ sung, Trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày 21/10/2022 đến 25/10/2022 cho tất cả các chương trình. Danh sách tốt nghiệp dự kiến sẽ công bố vào ngày 11/11/2022. Sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp theo thông báo này sẽ theo dõi thông báo đợt xét tốt nghiệp vào tháng 02 năm 2023 ./.

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện).

– Lưu: VT; ĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký) 

 Trần Lê Quan