Thông báo thay đổi phòng học từ ngày 15/06 đến 21/06/2020 – cơ sở Linh Trung

Thông báo thay đổi phòng học từ ngày 15/06 đến 21/06/2020 – cơ sở Linh Trung
PHÒNG HỌC ÁP DỤNG TUẦN LỄ THI GIỮA KỲ TỪ NGÀY 15/06/2002 – 21/06/2020:
 
nh hk Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
19-20 2 CHE00011 An toàn phòng thí nghiệm 19HOH2 cs2:E104 -> cs2:F204 5 1 4
19-20 2 ENV00002 Khoa học môi trường 19CMT1 cs2:E106 -> cs2:F207 4 1 4
19-20 2 BIO00002 Sinh đại cương 2 19SHH1 cs2:E105  2 1 4
19-20 2 BIO00002 Sinh đại cương 2 19CSH1 cs2:E106 6 1 4
19-20 2 BIO00002 Sinh đại cương 2 19CSH2 cs2:E204 7 1 4
19-20 2 ENV00003 Con người và môi trường 19SHH2 cs2:E304 -> cs2:F103 3 1 4
19-20 2 ENV00003 Con người và môi trường 18CTT2 cs2:E105 -> cs2:F103 7 1 4
19-20 2 BAA00008 Kỹ năng làm việc nhóm và học tập 19TTH cs2:E101 -> cs2:F103 6 1 3
19-20 2 MTH00013 Vi tích phân 2A 19TTH1 cs2:E205 -> HTB 5 1 2.5
19-20 2 MTH00013 Vi tích phân 2A 19TTH2 cs2:E205 -> HTB 5 3.5 2.5
19-20 2 MTH00030 Đại số tuyến tính 19CTT3 cs2:D103 -> cs2:F204 3 1 4
19-20 2 MTH00030 Đại số tuyến tính 19KTH1 cs2:E203 -> cs2:F204 5 1 4
19-20 2 MTH00031 Đại số đại cương 19TTH2 cs2:E206  -> cs2:F207 3 1 4
19-20 2 MTH00031 Đại số đại cương 19TTH1 cs2:E303 -> cs2:F304 4 1 4
19-20 2 MTH00040 Xác suất thống kê 19HOH2 cs2:E205 -> cs2:F103 2 1 4
19-20 2 MTH00040 Xác suất thống kê 19HOH1 cs2:E304 -> HTB 4 1 4
19-20 2 MTH00040 Xác suất thống kê 19CSH2 cs2:E304 -> HTB 6 1 4