Các mẫu hồ sơ thực hiện đề tài cấp Trường

Các mẫu hồ sơ thực hiện đề tài cấp Trường

Các mẫu hồ sơ thực hiện đề tài cấp Trường được xếp thứ tự theo quy trình thực hiện đề tài: 

   1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 
   
   2. HỒ SƠ CẤP KINH PHÍ (Khi đề tài đăng ký được duyệt)

 

    3. HỒ SƠ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ (Quyết toán vào tháng 11 hàng năm)

        Văn bản hướng dẫn:       Hướng dẫn thủ tục quyết toán kinh phí

 

    4. HỒ SƠ NGHIỆM THU (Khi đến hạn kết thúc thực hiện đề tài)

        Văn bản hướng dẫn:     Hướng dẫn thủ tục nghiệm thu đề tài cấp Trường