Đánh giá ngoài Chương trình Tiên tiến ngành Khoa học máy tính cấp ĐHQG-HCM theo tiêu chuẩn AUN-QA

Đánh giá ngoài Chương trình Tiên tiến ngành Khoa học máy tính cấp ĐHQG-HCM theo tiêu chuẩn AUN-QA

Từ ngày 27/8/2020 – 28/8/2020, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tiếp đoàn chuyên gia, gồm các thành viên: TS. Nguyễn Quốc Chính, PGS.TS. Vũ Đức Lung, và TS. Huỳnh Khả Tú thực hiện “site visit”: đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA cấp ĐHQG-HCM cho Chương trình Tiên tiến ngành Khoa học máy tính (APCS – Advanced Program in Computer Science) của Khoa.

AUN-QA là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá những điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo của toàn bộ chương trình đào tạo do AUN (ASEAN University Network – Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á) đưa ra.

Đoàn đánh giá đã nghiên cứu báo cáo tự đánh giá, rà soát các minh chứng và phỏng vấn, trao đổi với các đối tượng có liên quan qua các phiên làm việc khác nhau. Trong hai ngày làm việc, đã có các phiên phỏng vấn trực tiếp với đại diện lãnh đạo Trường, lãnh đạo Khoa, Hội đồng Khoa, bộ phận đảm bảo chất lượng; đại diện đội ngũ cán bộ hỗ trợ của Trường và Khoa; đại diện đội ngũ giảng viên giảng dạy trong chương trình; đại diện cựu sinh viên; đại diện sinh viên và đại diện các doanh nghiệp có sử dụng sinh viên tốt nghiệp từ chương trình/Khoa.

Kết thúc hai ngày làm việc chính thức, đoàn đã có những nhận định, đánh giá sơ bộ: xác định những điểm mạnh của chương trình truyền thống và uy tín này, đồng thời đã chỉ ra những điểm cần cải thiện để chương trình được đánh giá cao hơn nữa trong thời gian tới.

Tin FIT-HCMUS