Đề xuất sản phẩm trưng bày tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, hợp tác và chuyển giao ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp ở Tỉnh Hậu Giang