Đổi phòng học các ngày 19, 20, 21/5 tại Cơ sở 2

Đổi phòng học các ngày 19, 20, 21/5 tại Cơ sở 2
Do Trường sửa chữa chống lún, các phòng học dãy E lầu 1 các ngày: 19/05, 20/05, 21/05/2023 (Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật) được dời đi như sau:
 
Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách
Hóa đại cương 1 22CVD1 cs2:E102 => E303 6 1 4 Hóa học
Kinh tế đại cương 22_4 cs2:E103 => F307 7 1 4 Kinh tế
Kinh tế đại cương 22_3 cs2:E104 => F307 7 6 4 Kinh tế
Sinh đại cương 1 22_1 cs2:E104 => E305 6 6 4 Sinh học
Sinh đại cương 2 22CSH2 cs2:E104 => E305 7 1 4 Sinh học
Sinh đại cương 2 22_1 cs2:E103 => E305 7 6 4 Sinh học
Toán cao cấp C 22CSH2 cs2:E102 => E106 6 6 4 Toán-Tin học
Toán cao cấp C 22KMT1 cs2:E103 => G202 6 6 4 Toán-Tin học
Vi tích phân 1C 22_1 cs2:E102 => E106 8 1 4 Toán-Tin học
Tâm lý đại cương 21_1 cs2:E104 => E305 6 1 2.5 Xã hội
Tâm lý đại cương 22TTH cs2:E104 => E305 6 3.5 2.5 Xã hội
Tâm lý đại cương 22_3 cs2:E102 => F308 7 1 2.5 Xã hội
Tâm lý đại cương 21_2 cs2:E102 => F308 7 3.5 2.5 Xã hội