Gia hạn thời gian thu học phí sinh viên đại học chính quy Chương trình chất lượng cao ngành Khoa học Môi trường – Học kỳ 3 năm học 2020-2021