Gia hạn thời gian thu học phí sinh viên đại học chính quy Chương trình Liên kết Việt – Pháp ngành Hóa học, chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học và ngành Hóa học – Học kỳ 3 năm học 2020-2021