HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TỔ CHỨC PHIÊN HỌP LẦN 9 – KHÓA I

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TỔ CHỨC PHIÊN HỌP LẦN 9 – KHÓA I

Vào lúc 8g00, ngày 05/10/2022, tại Cơ sở Nguyễn Văn Cừ, Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tiến hành kỳ họp Lần 9, Khóa I, Năm 2022.

Với sự tham dự:

– Thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐĐHQG ngày 13/10/2020 của Hội đồng Đại học Quốc TP. HCM).

– Thành viên Ban kiểm soát thuộc Hội đồng trường (theo Nghị quyết số 783/NQ-HĐT ngày 24/5/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM)

– Khách mời: GS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Hiệu trưởng

Buổi họp với các nội dung:

1. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch chiến lược đến Tháng 10/2022 (Quý 2, và Quý 3);

2. Xin chủ trương thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động Quỹ Khuyến học – Khuyến tài Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, và nhân sự bổ nhiệm Hội đồng Quản lý Quỹ;

3. Báo cáo xin chủ trương về công tác tổ chức bộ máy Nhà trường:

– Tổ chức lại, sát nhập Phòng thí nghiệm Thiết kế Vi mạch về Bộ môn Điện tử, Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật.

– Tổ chức lại, sát nhập Bộ môn Tài chính Định lượng vào Bộ môn Xác xuất thống kê.

– Đổi tên “Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu trí tuệ” thành “Phòng Thanh tra và Pháp chế”. Chuyển chức năng Sở hữu trí tuệ từ Phòng Thanh tra Pháp chế – Sở hữu trí tuệ sang Phòng Khoa học Công nghệ.

4. Báo cáo xin chủ trương về việc mở Khoa Khoa học liên ngành và mở ngành Khoa học tích hợp đào tạo sau đại học;

5. Báo cáo xin chủ trương thành lập Trung tâm Phát triển thương hiệu và Kết nối cộng đồng (HBC);

6. Báo cáo công tác của Ban đại diện lâm thời Cộng đồng Cựu Sinh viên Khoa học;

7. Báo cáo hiện trạng tình hình tài chính và những định hướng cho việc đa dạng hóa nguồn thu của Trường.

Các Thành viên Hội đồng trường đã có nhiều ý kiến đóng góp để xây dựng các nội dung trên, cũng như những góp ý cho các chủ trương, công tác tổ chức bộ máy của Nhà trường, và định hướng tình hình tài chính, để đẩy mạnh phát triển Nhà trường trong tương lai.

Một số hình ảnh:

 

PGS.TS. Trần Lê Quan, Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng trường

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch chiến lược đến Tháng 10/2022

GS.TS. Trần Linh Thước, Nguyên Hiệu trưởng, Thành viên Hội đồng trường góp ý cho các nội dung

GS.TS. Dương Nguyên Vũ, Director of Air Traffic Management Research Institute, NTU,

Thành viên Hội đồng trường góp ý cho các nội dung

Ông Đinh Hà Duy Linh, Tổng Giám đốc Công ty HPT, Thành viên Hội đồng trường góp ý cho các nội dung