Hội nghị sơ kết hoạt động Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019 và học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Hội nghị sơ kết hoạt động Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019 và học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 26/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM về việc  về việc tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019, chiều ngày 22 tháng 8 năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tổ chức “Hội nghị sơ kết hoạt động Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2019 và học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII”.

 

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Đảng ủy viên, Chi ủy các chi bộ trực thuộc và hơn 200 đảng viên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tham gia Hội nghị. 

Hội nghị đã điểm lại các hoạt động trọng tâm được Đảng bộ tổ chức, triển khai, ban hành trong 6 tháng đầu năm 2019 cũng như nhấn mạnh các hoạt động trọng tâm của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm, từ đó tổng kết những mặt làm được, mặt hạn chế để rút kinh nghiệm thực hiện.

 

Để giúp cho các đảng viên nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới trong Nghị quyết Trung ương 10, đồng chí Trần Linh Thước – Bí thư Đảng ủy nhà trường đã trình bày các nội dung chính trong Hội nghị Lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII cũng như Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin HCMUS