Kế hoạch và Thời khóa biểu Học kỳ hè (HK3/2022-2023) – ĐHCQ

Kế hoạch và Thời khóa biểu Học kỳ hè (HK3/2022-2023) – ĐHCQ
Phòng đào tạo thông báo đến sinh viên đại học hệ chính quy, chương trình chuẩn các vấn đề sau::
– Kế hoạch mở học phần chung giai đoạn 1 học kỳ 3/2022-2023 và thời khóa biểu dự kiến –  cơ sở Linh trung
– Kế hoạch mở học phần giai đoạn 1 học kỳ 1/2023-2024 khóa 2022 về trước – cơ sở Linh trung dự kiến. 
– Thời gian học hè: 10/07/2023 – 27/08/2023
– Thời gian thituần lễ  27/08/2023.