Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK2/2021-2022

Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK2/2021-2022

Nhà trường thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK2/2021-2022 của sinh viên hệ chính quy và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

1. Cách xem điểm rèn luyện:

2. Thời gian và cách thức tiếp nhận khiếu nại/bổ sung:

  • Thời gian: từ 14/9/2022 – 30/9/2022
  • Cách thức: sử dụng email sinh viên gửi bản scan/ảnh chụp các Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức) qua email diemrenluyen@hcmus.edu.vn
    • Tiêu đề: MSSV – DRL HK2/21-22
    • Thời gian diễn ra hoạt động HK2/2021-2022 tính từ 21/02/2022 – 04/9/2022

Đề nghị các sinh viên đọc kỹ quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên (xem file đính kèmđể thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định.

Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào khác.

 Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu;

–            BCN Khoa CNTT;

–            Đoàn TN, Hội SV;

–            Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Nguyễn Thị Ngọc Hân