Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 2322/QĐ-KHTN ngày 09/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM về việc thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022;

Căn cứ kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tại biên bản ngày 13 tháng 12 năm 2022;

Nay Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM công khai kết quả như sau:

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký bổ nhiệm

Ngành/Chuyên ngành xét bổ nhiệm

Tổng số phiếu đồng ý/ Số thành viên HĐ có mặt/ Tổng số thành viên HĐ

1

Lê Nguyễn Hoài Nam

PGS

Công nghệ thông tin

17/17/17

2

Nguyễn Thanh Bình

PGS

Công nghệ thông tin

17/17/17

3

Nguyễn Văn Vũ

PGS

Công nghệ thông tin

17/17/17

4

Huỳnh Lê Thanh Nguyên

PGS

Hóa Học

17/17/17

5

Nguyễn Công Tránh

PGS

Hóa Học

17/17/17

6

Vũ Bích Ngọc

PGS

Sinh học

17/17/17

7

Phạm Kim Ngọc

PGS

Vật lý

17/17/17

8

Bùi Việt Hưng

PGS

Thủy lợi

17/17/17

Các ý kiến (nếu có), xin liên hệ Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh thông qua Phòng Tổ chức – Hành chính.

Sau thời hạn 15 ngày công khai kết quả xét bổ nhiệm, Hiệu trưởng ban hành Quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với các ứng viên có đủ điều kiện, phù hợp với cơ cấu vị trí cần bổ nhiệm.

Trân trọng./.