Khai báo thông tin Bảo hiểm y tế được cấp miễn phí hoặc mua tại doanh nghiệp – Năm học 2022-2023 (Đối với sinh viên từ khóa 2021 trở về trước)

Khai báo thông tin Bảo hiểm y tế được cấp miễn phí hoặc mua tại doanh nghiệp – Năm học 2022-2023 (Đối với sinh viên từ khóa 2021 trở về trước)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:  231 / TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v khai báo thông tin Bảo hiểm y tế được cấp miễn phí hoặc mua tại doanh nghiệp năm học 2022-2023

(Đối với sinh viên từ khóa 2021 trở về trước)

                                                                                                                    

Nhằm phục vụ cho công tác thu phí bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2023 trong thời gian sắp tới, Nhà trường đề nghị các sinh viên từ khóa 2021 trở về trước có BHYT được cấp miễn phí hoặc BHYT mua tại doanh nghiệp phải khai báo thông tin trực tuyến để Nhà trường không đưa tên các sinh viên này vào danh sách thu phí BHYT năm 2023.

Lưu ý:

  • Các mã đối tượng trên thẻ BHYT cấp miễn phí: QN, CA, CY, XN, MS, CC, CK, CB, KC, HD, TE, BT, HN, DT, DK, XD, TS, TC, TA, TY, HG, LS, PV, CN, GB.
  • Mã đối tượng BHYT mua tại doanh nghiệp: DN
  • BHYT phải còn giá trị sử dụng. Sinh viên có thể tra cứu thời hạn sử dụng của BHYT tại website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

Link khai báo thông tin trực tuyến: https://forms.office.com/r/SCWniUnnDV

Thời gian khai báo: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/11/2022. Các sinh viên có BHYT miễn phí nhưng không khai báo thì phải đóng đầy đủ tiền BHYT và sau đó Nhà trường sẽ hoàn trả lại tiền.

Đề nghị các sinh viên thực hiện theo đúng nội dung trên để đảm bảo quyền lợi của mình./.

 

Nơi nhận:

–          BGH (đế báo cáo);

–          P. ĐT (để p/h);

–          P. KHTC (để p/h);

–          BCN các Khoa (để p/h);

–          Đoàn TN, Hội SV;

–         Lưu: CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương