Link tiếp nhận yêu cầu sửa chữa điện, nước và các hư hỏng khác