Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở và Quyết định các chức danh năm 2023; Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS và Danh sách đăng ký xét chức danh GS/PGS 2023

Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở và Quyết định các chức danh năm 2023; Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS và Danh sách đăng ký xét chức danh GS/PGS 2023

Các file đính kèm.

– Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS tại HĐGSCS Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM.

– Danh sách đăng ký xét chức danh GS/PGS 2023

– Quyết định Thành lập Hội đồng GSCS 2023

– Quyết định các chức danh HĐGSCS 2023