Thông báo về việc tra cứu học phí HK1/2021-2022 – Đại học chính quy

Thông báo về việc tra cứu học phí HK1/2021-2022 – Đại học chính quy

THÔNG BÁO

Hiện nay, trên portal đã có thông tin học phí HK1/2021-2022. Đề nghị tất cả sinh viên hệ chính quy, chương trình đại trà, chất lượng cao và VP Hoá đăng nhập portal để xem học phí HK1/2021-2022 (Portal / Dashboard / Quản lý học tập / Tra cứu học phí).

Nếu thấy các học phần thể hiện không đúng thì phản ánh ngay với phòng đào tạo để hiệu chỉnh. Thời gian hiệu chỉnh đến ngày 13/12 là hạn chót.

Thời gian nộp học phí: Từ ngày 15/12 đến ngày 24/12/2021.