TB V/v thực hiện khảo sát và kiểm tra sau đợt Sinh hoạt Công dân đầu khóa năm học 2022-2023

TB  V/v thực hiện khảo sát và kiểm tra sau đợt Sinh hoạt Công dân đầu khóa năm học 2022-2023

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 217 /TB-KHTN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v thực hiện khảo sát và kiểm tra sau đợt Sinh hoạt Công dân đầu khóa năm học 2022-2023

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo về việc tổ chức thực hiện khảo sát và kiểm tra sinh viên sau đợt Sinh hoạt Công dân đầu khóa năm học 2022-2023 đối với sinh viên khóa 2022, như sau:

  1. Đối tượng thực hiện: Sinh viên khóa 2022 đã tham gia sinh hoạt công dân đầu khóa

 

  1. Hình thức khảo sát

Sinh viên tham gia SHCD đầu khóa năm học 2022-2023 sẽ thực hiện bài khảo sát và kiểm tra trực tuyến:

  • Khảo sát trực tuyến tại: https://forms.office.com/r/sDiTsgXCNV
  • Sau khi kết thúc bài khảo sát, sinh viên nhận được đường dẫn thực hiện bài kiểm tra các nội dung chuyên đề đã sinh hoạt tại Tuần lễ SHCD, gồm 16 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 8 phút.
  • Sinh viên thực hiện khảo sát và các bài kiểm tra bằng máy tính cá nhân tại nhà.
  1. Thời gian khảo sát
  • Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2022.
  • Khi cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  1. Công nhận kết quả: Trường hợp sinh viên không thực hiện khảo sát hoặc không đạt 50% bài kiểm tra sẽ bị trừ 10 điểm rèn luyện (Mục 6.4 Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022)(theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được ban hành kèm theo quyết định số 1208/QĐ-KHTN ngày 04/9/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

–  Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc đối tượng trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo, các trường hợp không thực hiện đúng sẽ không được giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến nội dung thông báo này./.

 

Nơi nhận:

–        Lưu: CSTV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương