Thông báo cảnh báo học tập và buộc thôi học đối với sinh viên hệ chính quy tại học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thông báo cảnh báo học tập và buộc thôi học đối với sinh viên hệ chính quy tại học kỳ 1 năm học 2023-2024

THÔNG BÁO

(Về việc cảnh báo học tập và buộc thôi học

đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy

tại học kỳ 1 năm học 2023-2024)

         Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. HCM (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo đến sinh viên trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà về việc xét cảnh báo học tập và buộc thôi học tại học kỳ 1, năm học 2023-2024 đối với sinh viên như sau:

Phần I. Trích lược Quy chế Đào tạo trình độ đại học

Quy chế Đào tạo trình độ đại học Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/QĐ-KHTN ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 về nội dung “Xử lý kết quả học tập theo tín chỉ” như sau:

Điều 16. Xử lý kết quả học tập theo tín chỉ

1. Cuối mỗi học kỳ chính, sinh viên được cảnh báo học tập nếu thuộc một trong hai trường hợp như sau:

 1. Tổng số tín chỉ đạt trong học kỳ nhỏ hơn 7 tín chỉ (ngoại trừ sinh viên đã đạt tối thiểu 130 tín chỉ tích lũy).
 2. Điểm trung bình chung học tập học kỳ liền kề trước đó dưới 3,0 hoặc điểm trung bình chung học tập của 2 học kỳ liền kề trước đó dưới 4,0.

2. Sinh viên bị buộc thôi học trong các trường hợp sau:

 1. Không hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng thời gian quy định của trường;
 2. Tự ý bỏ học hoặc bỏ thi từ một học kỳ chính trở lên;
 3. Bị cảnh báo học tập lần thứ ba liên tiếp;
 4. Bị kỷ luật ở mức bị buộc thôi học theo quy định hiện hành;
 5. Thời gian học tập vượt quá giới hạn theo quy định tại khoản 7 Điều 2 của Quy chế này.

Phần II. Nội dung triển khai trong năm học 2023-2024

Xử lý học vụ được triển khai vào học kỳ 1, năm học 2023-2024 như sau:

 1. Cảnh báo học tập

Sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ tư bị cảnh báo học vụ nếu vi phạm một trong những trường hợp sau:

 1. ­ Điểm trung bình chung học tập một học kỳ dưới 3,0 hoặc điểm trung bình chung học tập của 2 học kỳ liên tiếp dưới 4,0.
 2. ­ Sinh viên có số tín chỉ tích lũy trong học kỳ trước nhỏ hơn 6 tín chỉ (ngoại trừ sinh viên đã đạt tối thiểu 100 tín chỉ tích lũy).
 1. Sinh viên bị buộc thôi học

   – Sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:

 • ­Đã hết thời gian tối đa hoàn thành khóa học.
 • ­Sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ tư tự ý bỏ học (không đăng ký học phần) hoặc bỏ thi từ một học kỳ chính trở lên (có điểm trung bình chung học kỳ bằng 0).
 • ­Sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ tư bị cảnh báo học vụ trong ba học kỳ liên tiếp.
 • ­Sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ tư bị kỷ luật ở mức bị buộc thôi học theo quy định hiện hành;

   – Sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học sẽ bị xóa tên khỏi danh sách sinh viên. Trường sẽ gửi danh sách để các khoa thông báo.

 1. Niêm yết danh sách cảnh báo học tập và buộc thôi học

– Danh sách cảnh báo học tập và buộc thôi học được niêm yết tại bảng thông báo của Văn phòng khoa và bảng thông báo phòng Đào tạo cơ sở Linh Trung.

 1. Thời gian giải quyết khiếu nại/xin học lại

– Trường sẽ giải quyết khiếu nại hoặc cho nhận học lại đối với sinh viên bị buộc thôi học từ ngày ra thông báo đến ngày 02/11/2023 (trong giờ hành chính) tại cơ sở P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, hoặc tại cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5.

– Sau thời hạn trên, Trường sẽ ban hành quyết định buộc thôi học và xóa tên trong danh sách sinh viên của Trường.

 

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện).

– Lưu: PĐT.  

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                       

Trần Thái Sơn