Thông báo cảnh báo học tập và buộc thôi học đối với sinh viên trình độ Cao đẳng và Đại học hệ chính quy chương trình liên thông đại học tại học kỳ 2 năm học 2021-2022

Thông báo cảnh báo học tập và buộc thôi học đối với sinh viên trình độ Cao đẳng và Đại học hệ chính quy chương trình liên thông đại học tại học kỳ 2 năm học 2021-2022

THÔNG BÁO

(Về việc cảnh báo học tập và buộc thôi học

đối với sinh viên trình độ Cao đẳng và Đại học hệ chính quy

chương trình liên thông đại học tại học kỳ 2 năm học 2021-2022)

                                       

          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo đến sinh viên trình độ Cao đẳng và Đại học hệ chính quy chương trình liên thông đại học về việc xét cảnh báo học tập và buộc thôi học tại học kỳ 2, năm học 2021-2022 đối với sinh viên như sau:

Phần I. Trích lược Quy chế Đào tạo trình độ đại học

          Quy chế Đào tạo trình độ đại học Ban hành kèm theo Quyết định số 1175/QĐ-KHTN ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 về nội dung “Xử lý kết quả học tập theo tín chỉ” như sau:

Điều 16. Xử lý kết quả học tập theo tín chỉ

1. Cuối mỗi học kỳ chính, sinh viên được cảnh báo học tập nếu thuộc một trong hai trường hợp như sau:

 1. Tổng số tín chỉ đạt trong học kỳ nhỏ hơn 7 tín chỉ (ngoại trừ sinh viên đã đạt tối thiểu 130 tín chỉ tích lũy).
 2. Điểm trung bình chung học tập học kỳ liền kề trước đó dưới 3,0 hoặc điểm trung bình chung học tập của 2 học kỳ liền kề trước đó dưới 4,0.

2. Sinh viên bị buộc thôi học trong các trường hợp sau:

 1. Không hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng thời gian quy định của trường;
 2. Tự ý bỏ học hoặc bỏ thi từ một học kỳ chính trở lên;
 3. Được cảnh báo học tập lần thứ ba liên tiếp;
 4. Bị kỷ luật ở mức bị buộc thôi học theo quy định hiện hành;
 5. Thời gian học tập vượt quá giới hạn theo quy định tại khoản 7 Điều 2 của Quy chế này.

Phần II. Nội dung triển khai trong năm học 2021-2022

        Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã xảy ra nghiêm trọng trong năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã phê duyệt Tờ trình số 136/TTr-KHTN-ĐT ngày 28/7/2022 đồng ý cho gia giảm điều kiện bị xử lý kết quả học tập theo tín chỉ theo quy định tại Điều 16 (còn gọi là xử lý học vụ) trong năm học 2021-2022 đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà như sau:

1. Xử lý học vụ được triển khai vào cuối học kỳ 2 năm học 2021-2022. Các điều kiện xử lý học vụ theo mục 2 và mục 3 Phần II thông báo này.

2. Cảnh báo học tập

– Sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập nếu thuộc trường hợp sau:

+ Đối với sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy: Sinh viên có tổng số tín chỉ tích lũy từ 80 trở lên và không đăng ký học phần trong năm học 2021-2022 hoặc học kỳ 2 năm học 2021-2022.

+ Đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình liên thông đại học: Sinh viên khóa tuyển 2018 và khóa tuyển 2019 có tổng số tín chỉ tích lũy từ 50 trở lên và không đăng ký học phần trong năm học 2021-2022 hoặc học kỳ 2 năm học 2021-2022.

3. Sinh viên bị buộc thôi học

              Sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học nếu thuộc một trong các trường hợp như sau:

 • Tự ý sinh viên tự ý bỏ học trong năm học 2021-2022 hoặc học kỳ 2 năm học 2021-2022.
 • Thời gian học tập vượt quá giới hạn tối đa hoàn thành khóa học.
 • Bị kỷ luật ở mức bị buộc thôi học theo quy định hiện hành;
 • Sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học sẽ bị xóa tên khỏi danh sách sinh viên. Trường sẽ gửi danh sách để các khoa thông báo

4. Niêm yết danh sách cảnh báo học tập và buộc thôi học

– Danh sách cảnh báo học tập và buộc thôi học được niêm yết tại bảng thông báo của Văn phòng khoa.

5. Thời gian giải quyết khiếu nại/xin học lại

– Trường sẽ giải quyết khiếu nại hoặc cho nhận học lại đối với sinh viên bị buộc thôi học từ ngày 15/8/2022 đến 25/8/2022 (trong giờ hành chính) tại cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q.5, TP.HCM.

– Sau thời hạn trên, Trường sẽ ban hành quyết định buộc thôi học và xóa tên trong danh sách sinh viên của Trường.