Thông báo cập nhật thông tin chuyên ngành cho sinh viên đại học hệ chính quy các chương trình của khóa tuyển 2020 trở về trước

Thông báo cập nhật thông tin chuyên ngành cho sinh viên đại học hệ chính quy các chương trình của khóa tuyển 2020 trở về trước

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

               Số: 134/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc cập nhật thông tin chuyên ngành cho sinh viên

trình độ đại học hệ chính quy các chương trình

Khóa tuyển 2020 trở về trước

 

        Để chuẩn bị cho việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trong tháng 9 và tháng 10 năm 2023, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo đến sinh viên trình độ đại học hệ chính quy các chương trình của khóa 2020 trở về trước về việc cập nhật thông tin chuyên ngành như sau:

  1. Các khoa phụ trách đào tạo (sau đây gọi tắt là Khoa) sẽ chuyển danh sách sinh viên theo chuyên ngành đã phê duyệt đến Phòng Đào tạo để cập nhật trên Portal cho sinh viên.
  2. Từ ngày 01/08/2023 đến 08/08/2023: Sinh viên kiểm tra chuyên ngành đã được Khoa xét duyệt trên hệ thống Portal.
  3. Trong trường hợp sai thông tin chuyên ngành, sinh viên liên hệ Thầy/Cô giáo vụ Khoa để xin điều chỉnh trước ngày 09/08/2023.
  4. Hướng dẫn cập nhật hoặc kiểm tra thông tin chuyên ngành:
  • Bước 1: Đăng nhập vào portal http://portal.hcmus.edu.vn theo Tên đăng nhập (Mã số sinh viên) và Mật khẩu tương ứng.
  • Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên chọn nhóm chức năng “Hồ Sơ Sinh Viên” trên màn hình chính.
  • Bước 3: Vào link “Thông tin chung” để cập nhật hoặc kiểm tra thông tin chuyên ngành (xem “danh mục chuyên ngành” đính kèm).

Đề nghị sinh viên kiểm tra/điều chỉnh ngành và chuyên ngành đúng theo danh sách đã được Khoa xét duyệt./.

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện).

– Lưu: ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

TRẦN THÁI SƠN