Thông báo chuyển phòng học trong tuần lễ 17/4/23 các lớp Khóa 2022

Thông báo chuyển phòng học trong tuần lễ 17/4/23 các lớp Khóa 2022

Danh sách các lớp chuyển phòng học tuần lễ 17/04/2023
do Trường tổ chức ngày hội Olympic Hóa Học toàn quốc

nh hk Khóa Mã mh Tên môn học Lớp phòng cũ Phòng đổi Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách
22-23 2 2022 BAA00005 Kinh tế đại cương 22_1 cs2:E105 cs2:F201 3 6 4 Kinh tế
22-23 2 2022 BIO00002 Sinh đại cương 2 22SHH1 cs2:E105 cs2:F106 2 1 4 Sinh học
22-23 2 2022 BIO00002 Sinh đại cương 2 22SHH2 cs2:E104 cs2:F106 2 6 4 Sinh học
22-23 2 2022 BIO00002 Sinh đại cương 2 22CSH3 cs2:E104 cs2:F107 3 6 4 Sinh học
22-23 2 2022 MTH00055 Cơ sở lập trình 22TTH1 cs2:E104 cs2:F104 2 2 4 Toán-Tin học
22-23 2 2022 MTH00055 Cơ sở lập trình 22TTH2 cs2:E105 cs2:E303 2 6 4 Toán-Tin học
22-23 2 2022 MTH00031 Đại số đại cương 22TTH2 cs2:E104 cs2:E106 3 1 4 Toán-Tin học
22-23 2 2022 MTH10107 Kỹ thuật lập trình 22KDL1 cs2:E105 Học online, GV thông báo chi tiết cho sv 3 1 4 Toán-Tin học
22-23 2 2022 MTH00030 Đại số tuyến tính 22TNT1 cs2:E103 cs2:E106 3 6 4 Toán-Tin học
22-23 2 2022 BAA00101 Triết học Mác – Lênin 22KVL1 cs2:E103 cs2:E106 2 1 5 Triết học
22-23 2 2022 PHY00003 Vật lý đại cương 3 (Cơ-Nhiệt nâng cao) 22VYK1 cs2:E103 cs2:E206 2 6 4 Vật lý – VLKT
22-23 2 2022 PHY00001 Vật l‎‎ý đại cương 1 (Cơ – Nhiệt) 22CTT6 cs2:E103 cs2:F201 3 1 4 Vật lý – VLKT