Thông báo đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu của Bảo hiểm y tế năm 2023 dành cho các sinh viên tham gia BHYT tại Trường

Thông báo đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu của Bảo hiểm y tế năm 2023 dành cho các sinh viên tham gia BHYT tại Trường

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

Số:    261 / TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu của Bảo hiểm y tế năm 2023

Dành cho các sinh viên tham gia tại Trường

                                                                                                                    

  1. Các sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) tại Trường trong năm 2023 đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 15/12/2022.

Lưu ý: Sinh viên lưu trú KTX ĐHQG không thực hiện theo thông báo này.

 

  1. Hướng dẫn đăng ký:

Đăng ký trực tuyến tại đường link: https://forms.office.com/r/BrdEYVHTGz

Lưu ý: một sinh viên chỉ được đăng ký 1 lần.

 

  1. Trường hợp các sinh viên không đăng ký đúng thời hạn trên, Nhà trường sẽ chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu mặc định như sau:
  • Đối với các sinh viên KHÔNG tham gia BHYT trong năm 2022 tại Trường:
  • Bệnh viện 7A (mã 79-016) cho sinh viên học tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ (Khóa 2019 chương trình chuẩn và SV chương trình đề án)
  • Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức (mã 79-036) cho sinh viên học tại cơ sở Thủ Đức – Dĩ An (các khóa 2020, 2021, 2022 – chương trình chuẩn).
  • Đối với các sinh viên tham gia BHYT trong năm 2022 tại Trường: giữ lại bệnh viện đã đăng ký trong năm 2022 với điều kiện bệnh viện đã đăng ký vẫn nằm trong danh mục quý 1 năm 2023 do BHXH TP.HCM quy định.

Danh mục bệnh viện quý 1 năm 2023: https://tinyurl.com/m276jz7d 

 Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện việc đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu đầy đủ theo đúng thời gian quy định để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình./.

 

Nơi nhận:

–          BGH (đế báo cáo);

–          P. ĐT (để p/h);

–          P. KHTC (để p/h);

–          BCN các Khoa (để p/h);

–          Đoàn TN, Hội SV;

–         Lưu: CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương